Fabrikanten

Algemene voorwaarden  
Aankoopvoorwaarden Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van MicroFluo. Daar waar de afkorting A.V. in deze voorwaarden staat, gelieve te lezen: Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1.
Deze A.V. zijn van toepassing op alle leveringen en prestaties, tenzij anders overeengekomen. De afnemer aanvaardt deze A.V. door plaatsing van een bestelling bij MicroFluo. Afwijkingen van deze A.V. zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk op stukken van de afnemer zijn vermeld, en door MicroFluo schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd. Indien ten aanzien van deze A.V. geregelde onderwerpen afwijkingen zijn voorgekomen, blijven onderhavige A.V. voor het overige van de overeenkomst van kracht.

Artikel 2.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen. Door het ondertekenen van een order, dan wel de ontvangst van een orderbevestiging per e-mail, fax of per post is de klant definitief verbonden.

Artikel 3.
Prijzen worden berekend volgens de laatste door MicroFluo gepubliceerde prijslijst in het bezit van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4.
Levertijd bij overschrijding door onvoorziene omstandigheden geeft de afnemer geen recht tot schadevergoeding te eisen. Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer het recht een redelijke termijn te stellen. Na het verstrijken van die termijn kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5.
Betaling moet contant geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na iedere levering ten kontore van MicroFluo of door middel van storting of overmaking op een door MicroFluo aangewezen bank- of girorekening. Indien de termijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft Growshop MicroFluo het recht om achteraf aan kredietkosten minimaal 1% per maand in rekening te brengen, alsmede kosten voor een gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso ad 15% van de hoofdsom. De op de bank of giro afschriften aangegeven valutadag wordt als betalingsdag aangemerkt. Reclames e.d. omtrent de geleverde zaken geven de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Tevens behoudt Growshop Hilversum zich het recht voor om afnemers, welke herhaaldelijk onze betalingscondities niet zijn nagekomen, onder rembours te leveren.

Artikel 6.
Zolang de afnemer niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van MicroFluo. De afnemer is verplicht MicroFluo onmiddellijk in te lichten als een derde beslag legt op de goederen.

Artikel 7.
De afnemer is verplicht adreswijzigingen terstond aan MicroFluo door te geven. Goederen die aan het laatst bekende adres zijn geleverd worden geacht te zijn ontvangen.

Artikel 8.
Reclames moeten binnen 6 werkdagen na ontvangst van de goederen bij MicroFluo zijn ingediend. Reclames moeten schriftelijk worden ingediend. Is slechts een gedeelte van de partij afgekeurd, dan kan niet op grond daarvan de gehele partij worden afgekeurd en of geweigerd. Een in behandeling genomen reclame wordt niet direct als terecht beschouwd.

Artikel 9.
MicroFluo sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij door de wet dwingend voorgeschreven. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot de prijs waarop de goederen geleverd zijn. Uitgesloten zijn alle verdere aanspraken, behalve gegrond op opzet of grove schuld van MicroFluo en zijn medewerkers.

Artikel 10.
Geringe maat- en of kleurafwijkingen kunnen geen reden zijn om een levering af te keuren.

Artikel 11.
Bij annulering van een geplaatste order voordat deze is uitgeleverd bij MicroFluo is de afnemer gebonden de gemaakte kosten verbonden aan die order aan MicroFluo te voldoen.

Artikel 12.
Wordt een afnemer failliet verklaard, of vraag hij surseance van betaling aan, dan heeft MicroFluo het recht leveringen op te schorten; verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar, zo ook de aanwezige nog niet betaalde voorraden opvorderbaar zijn.

Artikel 13.
Alle geschillen waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 14.
Het recht van Belgie is altijd van toepassing